Cezve

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen KoffieenThee.eu en haar klanten en bezoekers, en op alle aanbiedingen die KoffieenThee.eu doet.

2. Terminologie

2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij KoffieenThee.eu en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door KoffieenThee.eu evenals elke individuele bezoeker van KoffieenThee.eu.
2b Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten

3a De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht

4a Op alle overeenkomsten tussen KoffieenThee.eu en de klant en alle aanbiedingen van KoffieenThee.eu aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio waar KoffieenThee.eu gevestigd is.

5. Correspondentie

5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan KoffieenThee.eu op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan KoffieenThee.eu worden doorgegeven op de manier die KoffieenThee.eu voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom

6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij KoffieenThee.eu of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd wordt eigendom van KoffieenThee.eu, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6c Klant garandeerd dat materiaal gelevert aan KoffieenThee.eu ofwel in eerste instantie eigedom is van de klant ofwel rechtenvrij is tenzij schriftelijk anders vermeld.

7. Rechten van derden

7a Klant garandeert KoffieenThee.eu dat de opdracht en gegevens die klant aan KoffieenThee.eu verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

8. KoffieenThee.eu Magazine

8a Door een bericht te sturen naar KoffieenThee wordt een klant automatisch lid van het KoffieenThee.eu Magazine. Dat is een nieuwsbrief die per email wordt verstuurd.
8b Uitschrijven voor het KoffieenThee.eu Magazine kan via een afmeldlink in het magazine of wanneer deze niet aanwezig is door een mail te sturen met Afmelden nieuwsbrief in tekst of onderwerp.

9. Betaalperiodes

9a Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en KoffieenThee.eu wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten zoals, maar niet beperkt tot, ebooks.

10. Facturen

10a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
10b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
10c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
10d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
10e Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
10f Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij KoffieenThee.eu binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.
10g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
10h Ingeval KoffieenThee.eu kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan KoffieenThee.eu.
10i KoffieenThee.eu zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
10j KoffieenThee.eu zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
10k KoffieenThee.eu is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

11. Opschorting/stopzetting dienstverlening

11a KoffieenThee.eu behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
11b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan KoffieenThee.eu
11c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

12. Machtiging/automatische incasso (nog niet mogelijk)

12a Klant kan bij KoffieenThee.eu gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan KoffieenThee.eu een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag.
12b KoffieenThee.eu stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.
12c Als een klant KoffieenThee.eu gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 30 dagen na incasso worden teruggestort.
12d De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden.

13. Recht om diensten te weigeren

13a KoffieenThee.eu heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

14. Vrijwaring

14a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant KoffieenThee.eu van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
14b Klant vrijwaart KoffieenThee.eu van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.
14c Klant vrijwaart KoffieenThee.eu van alle aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie te vinden op de site van KoffieenThee.eu

15. Prijsverhoging

15a Indien KoffieenThee.eu de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 10e, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een andere provider of een ander product te zoeken, met een maximum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.

16. Opzeggingen

16a In overleg.

17. Wijziging Algemene Voorwaarden

17a KoffieenThee.eu is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van KoffieenThee.eu is daarvoor afdoende. Het is aan KoffieenThee.eu om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

18. Ontbindende voorwaarden

KoffieenThee.eu is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
- het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
- klant surseance van betaling aanvraagt;
- aan klant surseance van betaling verleend is;
- klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
- KoffieenThee.eu gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
- klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

19. Disclaimer

19a KoffieenThee.eu is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. KoffieenThee.eu geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door KoffieenThee.eu, partners en haar personeel.

20. Contactgegevens klant

20a Door te mailen naar een e-mailadres van KoffieenThee.eu (deze eindigd op @koffieenthee.eu) of het invullen van het contactformulier of op andere wijze contact op te nemen met KoffieenThee.eu geeft u toestemming om uw e-mailadres toe te voegen aan de lijst van ontvangers van de nieuwsbrief. Tevens mag uw e-mailadres gedeeld worden met door KoffieenThee.eu geselecteerde derden. Ook andere contactgegevens mogen op dezelfde wijze worden gebruikt.

21. Afbeeldingen

De afbeeldingen gebruikt op KoffieenThee.eu zijn afkomstig van Pixabay.com of Wikipedia en aangepast door KoffieenThee.eu. Omdat deze door KoffieenThee.eu zijn aangepast mogen ze niet zonder toestemming van KoffieenThee.eu worden aangepast. Mocht u deze afbeeldingen toch willen gebruiken dient u zelf naar Pixabay.com of Wikipedia te gaan om de originele afbeelding te downloaden en zelf de aanpassingen te maken.

22. Fouten

Spel- en zetfouten voorbehouden.